Οικοδομικές άδειες

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη μελέτη, έκδοση άδειας δόμησης (οικοδομική άδεια), και επίβλεψη της κατασκευής του ακινήτου σας.

Στόχος μας είναι η υλοποίηση της αποδοτικότερης και οικονομικότερης λύσης σε επίπεδο μελέτης και κατασκευής.

Πριν την έκδοση άδεια δόμησης απαιτείται η έγκριση δόμησης, όταν αφορά την ανέγερση νέας οικοδομής , την προσθήκη καθ` ύψος ή κατ` επέκταση του κτιρίου, την αλλαγή χρήσης ενός χώρου, την ενίσχυση ενός υφιστάμενου κτίσματος κ.λ.π.

Η έγκριση δόμησης πιστοποιεί το δικαίωμα δόμησης σύμφωνα με τους όρους δόμησης και επιτρέπει την έκδοση της άδειας δόμησης.
Έχει ισχύ για ένα έτος για κτίρια επιφάνειας έως 2000τ.μ. και για δύο έτη για κτίρια επιφάνειας μεγαλύτερης των 2000τ.μ.

Τα δικαιολογητικά και μελέτες που απαιτούνται είναι:

  Αίτηση ιδιοκτήτη
  Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα δόμησης
  Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού
  Αποδεικτικά τίτλων ιδιοκτησίας, στοιχεία νομιμότητας, εγκρίσεις από υπηρεσίες.

Η άδεια δόμησης επιτρέπει την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών που περιγράφονται σε αυτήν και στις μελέτες που την συνοδεύουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Έχει ισχύ τέσσερα χρόνια για κτίριο ή κτίρια με συνολική επιφάνεια 5000τ.μ. και για μεγαλύτερα κτίρια έξι χρόνια.

Μελέτες που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής αδειας:

  Τοπογραφικό Διάγραμμα
  Αρχιτεκτονική Μελέτη με μελέτη παθητικής πυρασφάλειας και μελέτη προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ
  Στατική Μελέτη φέροντος οργανισμού
  Μελέτη ηλεκτρικών ρευμάτων
  Μελέτη ύδρευσης
  Μελέτη θέρμανσης
  Μελέτη αποχέτευσης
  Μελέτη κλιματισμού
  Μελέτη ανυψωτικών συστημάτων
  Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (Κ.ΕΝ.Α.Κ.)
  Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας
  Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας
  Μελέτη Χρονικού Προγραμματισμού
  Μελέτη καύσιμου αερίου

Κατά την κατασκευή ενός έργου απαιτούνται επιπλέον τεχνικές λεπτομέρειες που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω μελέτες. Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι μελέτες αυτές καλύπτουν μόνο αδειοδοτικά θέματα και ισχύουσες διατάξεις.

Ως εκ τούτου θα πρέπει να εκπονείται μελέτη εφαρμογής που ενσωματώνει όλες τις παραπάνω μελέτες, δίνει τις απαραίτητες τεχνικές λύσεις για την εφαρμογή αυτών, εξασφαλίζει τον ορθό προγραμματισμό των εργασιών με αποτέλεσμα να αποφεύγονται τα κατασκευαστικά λάθη και τα πρόσθετα κόστη.

©Μιχάλης Συρίγος all rights reserved | designed and developed by reload